Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh An Giang

06/08/2019

Tác giả: Dương Ngọc Thành (1), Nguyễn Công Toàn (2)  và Hà Thị Thu Hà (3)

Ảnh: Liên minh HTX

(1)Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ

(2) Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

(3) Trạm Khuyến nông quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 54, Số 4D (2018): 212-219

DOI:10.22144/ctu.jvn.2018.086. 

Title:  Assessment of factors affecting the efficiency of agricultural cooperative at An Giang province

Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác kinh tế, kinh tế tập thể 

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate factors influencing the effectiveness of agricultural cooperatives in An Giang province, thus suggesting measures to improve the efficiency of production and business activities of cooperatives agricultural in the coming time. Research results show that the efficiency of agricultural  cooperatives'  production  and  business  activities  is  not  high  as only 55% of agricultural cooperatives are classified “strong”, and the rest (45%) is “medium / weak”. The research also pointed out that the agro-agro-cooperatives'  shortage  was  low  due  to  the  low  contribution  of  cooperative members on the average of 100,000 VND/ cooperative member; and the size of the land area managed by the cooperative is low (the cooperative members involved in the cooperative have little land area, the lowest is 0.2 ha). At the same time, the analysis of the regression results shows that the efficiency of production and business activities of agricultural cooperatives is influenced by the following factors: the year establishment of agricultural cooperatives, the  capital  source,  the  managerial  level  of  management  of  cooperative management  board,  and  the  form  service  activities  of  agricultural cooperatives.

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả  hoạt  động  hợp  tác  xã  nông  nghiệp  (HTXNN)  tỉnh  An  Giang,  từ  đó  đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp chưa cao, chỉ có 55% HTXNN được xếp loại mạnh, trung bình/yếu (45%). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra khó khăn của HTXNN là thiếu vốn (do số góp vốn của các thành viên HTX thấp, bình quân 100.000 đồng/thành viên HTX); và quy mô diện  tích  đất  do  HTXNN  quản  lý  thấp  (do  thành  viên  HTX  tham  gia  vào HTXNN có diện tích đất sản xuất ít, thấp nhất 0,2 ha). Đồng thời, qua phân tích kết quả hồi quy cho thấy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXNN bị tác động bởi các yếu tố: năm thành lập HTXNN, nguồn vốn, trình độ quản lý của ban giám đốc và hình thức hoạt động dịch vụ của HTXNN.

Tải về nội dung bài viết

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: http://cids.org.vn/com_contact/contact.htm)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video