Trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố Trà Vinh hiện nay: thực trạng và giải pháp

27/03/2020

Tác giả: ThS. Tài Lê Khanh (*) và các cộng sự

Đơn vị công tác: Trường Đại học Trà Vinh

TÓM TẮT

Nghị quyết số 15- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhấn mạnh: tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật…”. Như vậy, có thể nói trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an sinh cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội còn chưa được hoàn thiện. Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn cụ thể ở thành phố Trà Vinh, bài viết nêu một vài định hướng cơ bản góp phần hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội ở địa phương trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nhiều mặt đối với người khuyết tật: Quyết định số 419/QĐ/UBND của UBND tỉnh về Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2012-2015; Kế hoạch số 550/KH-STP của Sở Tư pháp về Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017; Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT về Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật giai đoạn 2018-2020… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố Trà Vinh đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với người khuyết tật trên địa bàn. Các hình thức hỗ trợ được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn hạn chế, bất cập từ thực tiễn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố Trà Vinh trong thời gian qua cụ thể:

- Thứ nhất, nhận thức chung về công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật nhìn chung còn mờ nhạt; công tác truyền thông, vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về trợ giúp xã hội trong những năm qua tuy đã xác định được nội dung và sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, công cụ truyền thông nhưng hiệu quả chưa cao.

- Thứ hai, việc phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức các cấp làm công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật nhìn chung còn thiếu về nhân lực lẫn chuyên môn nghiệp vụ. Thế nên việc thiếu đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp dẫn đến việc khó có hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp.

- Thứ ba, người khuyết tật có trình độ, kỹ năng lao động chưa cao, đồng thời nhiều người khuyết tật còn mặc cảm, tự ti, ỷ lại và chưa thật sự quyết tâm cũng như chưa có định hướng đúng đắn đối với việc học nghề, mặt khác các nhà tuyển dụng còn chưa thật sự quan tâm đến việc tuyển dụng người khuyết tật, coi đó vẫn là vấn đề từ thiện nên chưa có sự đánh giá đúng mức vai trò, khả năng của người khuyết tật…

Một số định hướng tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Trà Vinh trong thời gian tới: (1) từng bước hoàn thiện chính sách đối với người khuyết tật nói chung; (2) tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người khuyết tật trên địa bàn; (3) đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; (4) tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện cho người khuyết tật nỗ lực vươn lên.

 

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tác giả ThS. Tài Lê Khanh, trường Đại học Trà Vinh)

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video