TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video

Tập huấn “Bồi dưỡng chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong hoạt động Hội đồng nhân dân”

19/07/2016

Tập huấn “ Bồi dưỡng chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong hoạt động Hội đồng nhân dân”

Tập huấn “ Bồi dưỡng chính sách pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong hoạt động Hội đồng nhân dân”

* Đối tượng: Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào việc giám sát hoạt động Hội đồng nhân dân.

* Thời gian: từ ngày 13/7/2016 đến ngày 15/7/2016

* Địa điểm: Hội trường Khách sạn Kim Thơ, Số 01A Ngô Gia Tự, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ.

Nội dung chính: (i) chính sách pháp luật chung về bình đẳng giới; (ii) các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; (iii) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản/chương trình/kế hoạch của địa phương, đơn vị; (iv) An sinh xã hội có trách nhiệm giới và Vấn đề giới trong Công việc chăm sóc không được trả công.

Nguồn: phòng Hợp tác liên kết, đào tạo và bồi dưỡng

http://cids.org.vn/com_content/articles/tong-ket-lop-tap-huan-boi-duong-chinh-sach-phap-luat-binh-dang-gioi-binh-dang-gioi-trong-hoat-dong-hoi-dong-nhan-dan-15-7-2016/228.htm