HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

31/07/2015

Hội đồng khoa học là tổ chức tư vấn cho Lãnh đạo Viện Kinh tế - Xã hội về: Mục tiêu, Chương trình hoạt động; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện; Xây dựng, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức. Tư vấn, hỗ trợ Viện Kinh tế - Xã hội trong quá trình hoạt động và xây dựng chiến lược.

Thành phần Hội đồng khoa học của Viện gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, các Trưởng phòng, một số nhà khoa học và đại diện một số Sở, ngành có liên quan.

Hội đồng khoa học được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.Hội đồng khoa học họp ít nhất 06 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. 

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video