Công bố chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2023

16/12/2022

Chiều 14/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các nội dung chung, chỉ tiêu cho các Sở, ban ngành thành phố, UBND các quận, huyện. Qua đó, làm cơ sở để các đơn vị thực hiện giao chi tiết kế hoạch của ngành, địa phương; cụ thể hóa kế hoạch của UBND thành phố thành các Chương trình, Đề án cụ thể; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn thành phố để các đơn vị, địa phương xác định các phần việc, công trình cụ thể để thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, ước tổng số 17/17 chỉ tiêu đều vượt và đạt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt mức cao 12,64%; các lĩnh vực kinh tế chủ lực của thành phố như công nghiệp chế biến chế tạo, thương mại, xuất khẩu, du lịch đều có tốc độ tăng trưởng rất cao và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ. Thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường kết nối thu hút đầu tư. Thành phố đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 4/4 huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9/9 quận, huyện; tập trung nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường được chú trọng; đầu tư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chuẩn đoán và điều trị. Hoạt động văn hóa từng bước mở cửa trở lại gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh; quan tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng. Hoạt động đối ngoại, hội nghập quốc tế được đẩy mạnh, triển khai đa dạng, chủ động linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

Để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, trong năm 2023, TP Cần Thơ đưa ra mục tiêu tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của thành phố; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển thành phố, đặc biệt là tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cảng, dịch vụ logistics… Qua đó, thành phố đã đưa ra 17 chỉ tiêu phát triển chủ yếu năm 2023 về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhận định, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành tiến độ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đồng thời thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về thúc đẩy phát triển TP Cần Thơ. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai có hiệu quả các quy hoạch của thành phố; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án mới. Khẩn trương ban hành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng cấp, cụ thể hóa nhiệm vụ được giao; phân công, phân nhiệm rõ ràng và kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, chủ động xây dựng, tham mưu UBND thành phố trình Thành ủy, HĐND ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương giao và những nội dung công việc thường xuyên của thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công, tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, tháo gỡ những vướng mắc của các dự án kịp thời hiệu quả. Đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực tham gia vào các dự án trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc các tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực trước tình hình mới. Tiếp tục tang cường liên kết hợp tác với các tỉnh vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác trong cả nước, các Viện, trường có uy tín nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, đối với các chủ đầu tư được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải quyết liệt thực hiện ngay từ những ngày đầu và các nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện dự án có khối lượng thanh toán và giải ngân ngay đầu năm.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, tăng cường hỗ trợ phát triển thương hiệu. Nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện vượt và đạt các chỉ tiêu giáo dục năm 2023, thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chương trình phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng trong mọi tình huống đảm bảo đủ thiết bị, thiết yếu phục vụ cho công tác điều trị. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có công với Cách mạng, thực hiện kịp thời các chính sách trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục quan tâm, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện; kinh tế số, xã hội số, chính phủ số được triển khai đồng bộ.

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của các cấp, các ngành trong công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư kể cả công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND quận, huyện.

Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Với tinh thần phát huy trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới lề lối, tác phong làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố bày tỏ mong muốn tiếp nhận và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, hỗ trợ và giám sát của HĐND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các Đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu tối đa của các ngành, các cấp để cùng UBND thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

 

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Các chỉ tiêu kinh tế

1- Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5 – 10%; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,2 – 2,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 12 – 13,4%; dịch vụ tăng 10,2 – 10,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,5 – 6,1%.

2- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 95 – 98 triệu đồng.

3- Cơ cấu kinh tế: đến năm 2023, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,84 – 8,93%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31,12 – 31,18%, dịch vụ chiếm 53,11 – 53,12% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,84 – 6,86% trong cơ cấu GRDP.

4- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 43 nghìn tỷ đồng.

5- Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao.

6- Năng suất lao động theo giá hiện hành đạt 212 – 219 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động theo giá hiện hành 11,5 – 15,2%.

7- Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đạt 12 – 13%; tổng sản phẩm công nghệ cao chiếm 32 – 33% tổng giá trị sản phẩm.

8- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 74%.

Các chỉ tiêu xã hội

9- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: trẻ vào học mẫu giáo 99,1%, bậc tiểu học 100%, bậc THCS 95%, phấn đấu ít nhất 84% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và giáo dục nghề nghiệp.

10- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%.

11- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%, cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 0,36%.

12- Số bác sĩ/vạn dân (1/10.000) đạt 18,02.

13- Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,45%; tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc: 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 100%; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện: 3,8%.

14- Công nhận 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Các chỉ tiêu môi trường

15- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 96,22%, trong đó: đô thị đạt 99,2%, nông thôn đạt 91%.

16- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị 98,5%.

Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh

17- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và “Ba không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” đạt từ 75% trở lên.

 

Nguồn: Cổng thông tin Cần Thơ

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video