Đề tài “chương trình Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

07/10/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm: TS. Trần Thanh Bé

Thời gian thực hiện: tháng 10/2010

Đề tài “Chương Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” là đề tài cấp thành phố do TS. Trần Thanh Bé (Viện Kinh tế – Xã hội TPCT) chủ nhiệm thực hiện. Nghiên cứu nhằm định hướng xây dựng và phát triển KH&CN của thành phố trở thành yếu tố động lực phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu để Cần Thơ trở thành trung tâm KH&CN của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác chỉ đạo, định hướng phát triển KH&CN trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa TPCT.

Để đánh giá hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào thực tiễn đời sống và sản xuất, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 270 hộ gia đình và 270 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, thảo luận nhóm chuyên đề nhằm thu thập ý kiến chuyên gia cho việc xây dựng định hướng và giải pháp phát triển KH&CN của TPCT.

Kết quả nghiên cứu là Chương trình KH&CN của TPCT giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn 2030 với các nhóm chương trình:

- Chương trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế tri thức;

- Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng;

- Chương trình xây dựng và phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ;

- Chương trình đổi mới tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

- Chương trình xây dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

1. Hội thảo lần 3 về Đánh giá định hướng và giải pháp phát triển KH&CN TPCT

2. Nhóm nghiên cứu đi học tập kinh nghiệm ở Công viên Phần mềm Đà Nẵng

3. Nhóm nghiên cứu đi học tập kinh nhiệm ở KCN Khí – Điện – Đạm Cà Mau

4. Hội thảo lần 2 về Hiện trạng và định hướng phát triển KH&CN TPCT

5. Hội thảo lần 2 về Hiện trạng và định hướng phát triển KH&CN TPCT

6. Hội thảo lần 2 về Hiện trạng và định hướng phát triển KH&CN TPCT

7. Hội thảo lần 2 về Hiện trạng và định hướng phát triển KH&CN TPCT

8. Thảo luận nhóm chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

9. Thảo luận nhóm chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao(trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

10. Thảo luận nhóm chuyên đề Công nghệ trọng điểm (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

11. Thảo luận nhóm chuyên đề Y tế, Giáo dục (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

12. Thảo luận nhóm chuyên đề Xã hội, Môi trường (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

13. Báo cáo kết quả thảo luận nhóm chuyên đề (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

14. Báo cáo kết quả thảo luận nhóm chuyên đề (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

15. TS. Trần Thanh Bé tổng hợp ý kiến chuyên gia (trong khuôn khổ Hội thảo lần 2)

Nội dung chi tiết xin vui lòng liên hệ với Phòng nghiên cứu khoa học

Liên kết website

Lượt truy cập

Hôm nay: 0

Tổng lượt truy cập: 21177

Video

Thông tin

Chúc mừng năm mới 2016
Nhà Cổ Cần Thơ
Nhà Cổ Cần Thơ
Thiền Viện Trúc Lâm
Sân Bay Cần Thơ