CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

31/07/2015

Viện Kinh tế - xã hội là đơn vị sự nghiệp khoa học được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

1. CHỨC NĂNG

Viện Kinh tế - xã hội là đơn vị sự nghiệp khoa học được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

* TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các vấn đề thuộc nhóm nghiên cứu cơ bản (trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật); lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, môi trường đô thị phục vụ công tác quản lý nhà nước

Giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc định hướng chiến lực, chính sách, chủ trương phát triển dài hạn, trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đô thị hàng năm; phân tích, đánh giá tình hình, phát hiện và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của thành phố về lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị; thực hiện tư vấn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển, đầu tư…

* TỔ CHỨC HỢP TÁC

Nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định các chương trình, đề tài khoa học khi được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao và cung cấp các dịch vụ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý đô thị cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Xây dựng và phát triển lực lượng cộng tác viên là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ công chức đang công tác hoặc cán bộ lãnh đạo, quản lý (nghỉ hưu) … theo từng lĩnh vực để huy động hợp tác, hỗ trợ Viện trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

* LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tham gia liên kết đào tạo, bồi dưỡng trong chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy chế đào tạo quy định hiện hành có liên quan. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (kinh tế, xã hội, môi trường đô thị) theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.  

TIN TỨC MỚI NHẤT

Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.

Video